MESLEKİ YETERLİLİK POLİTİKALARI

Misyon
İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanması ve iş kazalarının azaltılması için gerekli olan mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yürüterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Vizyon
Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirilmesini tüm ilgili tarafların güvenini sağlayacak şekilde gerçekleştiren lider bir kuruluş olmaktır.

Mesleki Yeterlilik Politikaları

Ölçme ve değerlendirme politikası;
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
• Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak,
• Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
• Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
• Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmektir.

Fırsat eşitliği politikası;
• Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
• Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,
Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almak,
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamaktır.

Kalite güvence politikası;
• Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,
• Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontroller sağlamaktır.

İç doğrulama politikası;
• Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
• İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
• İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
• İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

Şikâyet ve itiraz politikası;
• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
• Sunulan hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
• Tüm adayların şikâyet/itiraz politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek,
• Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
• Aşamalı bir temyiz prosedürünü işletmek,
• Açıklık ve adilliğin sağlanması için her şikâyeti/itirazı standardize etmek ve kayıt altına almak,
• Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her şikâyet/itiraz kaydını saklamaktır.

İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi politikası;
• Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
• Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek,
• İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının,
gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek,
• Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak,
• Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,
• İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum'un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,
• İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
• Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumları kontrol altında tutmak,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamaktır.

Personel eğitimi ve geliştirme politikası;
• Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
• Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,
• Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesini sağlamak,
• İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını sağlamak,
• Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamaktır.

Belgelerin kötüye kullanımını engelleme politikası;
• Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,
• Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,
• Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak,
• Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmaktır.

Uygun olmayan faaliyet politikası;
• Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
• Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesi politikası;
• Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürleri bu doğrultuda işletmek,
• Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına almak,
• Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemek,
• Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmak,
• Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir almak,
• Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamaktır.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.