KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu
CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.
ctr@ctr.com.tr - ctr.belgelendirme@hs03.kep.tr
Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:160 Macunköy, Yenimahalle, ANKARA
+90 312 397 82 00

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; çoğunlukla otomatik olmayan yöntemlerle ve bazı durumlarda kısmen otomatik yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz, sunduğumuz hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim numaralarımızı aradığınızda veya internet sitemizin iletişim sayfasını kullandığınızda, Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterilerin geri bildirimleri, şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı çalışılan akreditasyon kurumuna, bağlı çalışılan yetkilendirici otoritelere, bağlı çalışılan bakanlıkların ilgili birimlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili diğer kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme, akreditasyon/yetkilendirme kuralları ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle ve tesis ve binaların güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz; talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Yazılı olarak yanıtlanacak bu talep için 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti yansıtılacaktır. Ayrıca yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, alınacak ücret bu kayıt ortamının bedeli kadar olacaktır. Talebe istinaden yapılan değerlendirme sonucu talebin, Veri Sorumlusu'nun hatasından kaynaklandığı tespit edilirse bu ücretler iade edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.ctr.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu 'nun imzalı bir nüshasını Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:160 Macunköy, Yenimahalle, ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden Veri Sorumlusu'na iletebilir, ilgili formu ctr@ctr.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir, KEP sistemi üzerinden göndereceğiniz başvurular için ise ctr.belgelendirme@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

16.08.2018, Versiyon 0.2
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.