Galericilik (Oto Alım Satım) Belgesi - Galeri Yetki Belgesi

Galericilik (Oto Alım Satım) Belgesi - Galeri Yetki Belgesi

OTO ALIM SATIM
YETKİ BELGESİ (OTO GALERİ / İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ)

13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile birlikte, kişilerin galericilik - oto alım satım yetki belgesi (İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi) alabilmesi için, Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) veya Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU (SEVİYE 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi için tıklayınız: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Belgesi

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI (SEVİYE 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi için tıklayınız: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) MYK Belgesi

GALERİCİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Galerici - Oto Alım Satım Belgesi almak için herkes başvuru yapabilir. Galerici (Oto alım satım) MYK Belgesi Seviye 5 almak için lise mezunu olmak veya vergi levhasında 2020 ağustos öncesine ait olmak kaydıyla, otomotiv alım satım ile ilgili ibare bulunması bir ön şarttır, Galerici MYK Belgesi Seviye 4 almak için herhangi bir başvuru ön şartı bulunmamaktadır. Galericilik belgesi almak için şu adımlar izlenmelidir: ÖNEMLİ NOT: Galeri Yetki Belgesi ile Galericilik Mesleki Yeterlilik Belgesi birbiri ile çok karıştırılmaktadır. Burada Galericilik Belgesi olarak bahsedilen belge Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Galeri Yetki Belgesi, İL TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ tarafından verilmekte ve bunu alabilmek için gerekli belgelerden biri Mesleki Yeterlilik Belgesidir.


OTO GALERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

OTO GALERİ YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İŞLETMENİN BULUNDUĞU İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNE AŞAĞIDAKİ EVRAKLARLA BAŞVURU YAPILMALIDIR: ÖNEMLİ NOT: Oto galeri açmak için gerekli belgeler hakkında daha detaylı ve resmi bilgi için Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasını incelemenizi tavsiye ederiz, buradaki bilgiler Ticaret Bakanlığı mevzuatından ve web sayfasından derlenmiştir. Burada yer alan bilgilerin Son revizyon tarihi: 18.01.2024'tür.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK' te İkinci El Araç Satış Yetki Belgesi alabilmek için ön gereklilik olan Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) veya Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili yer alan maddeler şunlardır:
MADDE 6 - (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; (a, b, c, ç maddelerinin yanı sıra kişilerin) d) (Ek:RG-8/9/2018-30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.
MADDE 10 - (1) (Değişik:RG-8/9/2018-30529) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.
(2) (Ek:RG-8/9/2018-30529) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(3) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısı ile ulusal yeterliliğin yapısını oluşturan ve personelin sahip olduğu mesleki yeterlilik belgesinde yer alması gereken seçmeli birimleri belirlemeye yetkilidir.
(4) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler uygulanır.
MADDE 11 - (1) Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve bu Yönetmelik kapsamında verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulur.
(2) Yetki belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca, bu Yönetmelik kapsamında TSE hizmet yeterlilik belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler Türk Standardları Enstitüsünce aynı gün; Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine işlenir.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.