Emlak Yetki Belgesi - Emlakçılık Belgesi

Emlak Yetki Belgesi - Emlakçılık Belgesi

EMLAKÇILIK BELGESİ - EMLAK YETKİ BELGESİ (EMLAK DANIŞMANLIĞI BELGESİ)

Emlakçılık Belgesi - Emlak Yetki Belgesi (Emlak Danışmanlığı Belgesi)ile ilgili düzenlemeler, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile kişilerin emlakçılık belgesi - emlak yetki belgesi (Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi) alabilmesi için, Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir.

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI (SEVİYE 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi için tıklayınız: Sorumlu Emlak Danışmanı MYK Belgesi

EMLAK DANIŞMANI (SEVİYE 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi için tıklayınız: Emlak Danışmanı MYK Belgesi

EMLAKÇI
BELGESİ NASIL ALINIR?

Emlakçı Belgesi almak için herkes başvuru yapabilir. Emlakçılık MYK Belgesi almak için herhangi bir başvuru ön şartı bulunmamaktadır. Emlakçılık belgesi almak için şu adımlar izlenmelidir: ÖNEMLİ NOT: Emlak Yetki Belgesi ile Emlakçılık Mesleki Yeterlilik Belgesi birbiri ile çok karıştırılmaktadır. Burada Emlakçılık Belgesi olarak bahsedilen belge Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Emlak Yetki Belgesi, İL TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ tarafından verilmekte ve bunu alabilmek için gerekli belgelerden biri Mesleki Yeterlilik Belgesidir.


TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK' te Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili yer alan maddeler şunlardır:

MADDE 6 - (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; (a, b, c, ç maddelerinin yanı sıra kişilerin) d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.
MADDE 10 - (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(3) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısını belirlemeye yetkilidir.
(4) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler uygulanır.
MADDE 11 - (1) Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulur.
(2) Yetki belgesi verilen, askıya alınan, askıdan indirilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca eş zamanlı olarak, Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca Bakanlığın belirlediği süre içinde Bilgi Sistemine aktarılır.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.